Monday, 31 December 2012

say bye bye.

I hate summarizing the year. It is too difficult and too complicated. Once you finish, you realize nothing special was mentioned. But this year is different
It was full of adventures, achieved goals and pleasant surprises. 
I am thankful for my nice family and funny friends who supported me and made me believe in my dreams.
I am thankful for the last year at school, actually for the fact I finished it. 
I am thankful for my 18th birthday and new opportunities.
I am thankful for the magnificent summer,  for the first visit in Asia, for the bike trip, for Prom, all worries and happy moments. 
I am thankful for the biggest change in my life, for Glasgow, for my little room in Murano, for my new friends and flatmates and all new events in my life.
I am thankful for my strength and confidence, for tolerance and freedom, for everything I learnt  this year.
---
Nemėgstu rašyti išvadų apie metus. Kai pabaigi, suvoki, jog nieko išties ypatingo neesi paminėjęs. Bet šie metai kitokie.
Šie metai buvo pilni nuotykių, pasiektų tikslų and mielų netikėtumų.
Esu dėkinga  už savo šeimą ir draugus, už jų paramą ir tai, jog leido man patikėti savo jėgomis.
Esu dėkinga už paskutinius metus mokykloje, nors gl tiksliai už faktą, jog juos pabaigiau.
Esu dėkinga už savo aštonioliktąjį ir visas naujas galimybes.
Esu dėkinga už magišką vasarą, pirmąjį apsilankymą Azijoje, dviračių išvyką, išleistuves, visus rūpesčius ir netikėtumus.
Esu dėkinga už didžiausią pokytį, už Glazgą, už mano mažytį kambarėlį Murane, už naujus draugus ir kaimynus, už naujus įdomius atsitikimus.
Esu dėkinga už stiprybę ir pasitikėjimą, tolernciją ir laisvę ir už viską, ko išmokau šiemet.

Have a wild party everyone. Much love for this special magic night and for the rest of the year. Kisses.
---
Šėlkit šiąnakt. Daug meilės Jums šią naktį ir visus likusius metus.
Bučkiai.

Patricija

Saturday, 29 December 2012

The night is young and so are we.

With mix of voices and collages of smiles I am running out of time. Only a few days left and I am going home/leaving home. Just a girl always checking the weight of her luggage and packing parcels. A bit sad.
---
Balsų ir šypsnių sąmyšy man trūksta laiko. Belikus vos keliom dienom iki išvykimo namonamų. Ir suvokiu, jog aš visad būsiu tokia, mergina tikrinanti lagaminų svorį ir pakuojanti siuntinius. Kiek graudu. 
 
I haven't expected golden castles, but Santa brought me much much more. I haven't planed all these pleasant pleasant moments, but it happened and I am thankful for that. I'm glad Christmas are over, I always am. It's a bit messy when everyone tries not to argue and enjoy holidays. The thing is, we survived and did it almost very well. Probably that means the family is what we are. 
---
Nesitikėjau auksinių pilių anei turtų, o Senis Kalėdų man parnešė daug daug daugiau. Neplanavau kiekvienos malonumo akimirkos, bet taip atistiko ir nenustojų dėkot už tai. Kalėdos praėjo ir man džiugu, man visada džiugu. Kažkiek sumaištingos šios šventės reikalauja kantrybės ir jėgų, kad nesupykt, nesusipykt. Mes išgyvenom ir mums pavyko beveik labai labai gerai. Turbūt dėl to, kad šeima yra tai, kuo mes galim vadintis.
 


 Patricija


Friday, 21 December 2012

It feels like home.

Leaving Glasgow I was thinking how awesome these 100 something days in Glasgow were. Full of adventures, challenges and new friends. A little bit changed views, new habits and greater responsibility make this time be bright, interesting and pleasant. I know I am living my dream. Thanks Glasgow, that 100 something days were amazing!
---
Akimis palydint mažėjančius Glasgow konturus negalėjau nustot galvot, kokios nepakartojamos buvo šios šimtas kažkelios dienos Glasge. Kupinos nuotykių ir sunkumų, kiek pasikeitusių požiūrių ir išaugusiosat sakomybės jausmo. Spalvotos, mielos ir malonios. Žinau, jog gyvenu tai, ką pati sau buvau sukūrusi svajonėse. Ačiū tau Glazge, už šias nuostabias šimtas kelias dienas!


After long and cold hours full of french strikes and adventures I finally landed in a snowy freezing Lithuania. I can remember only a few times in my life when I was as happy as walking on that white slipper ground. They say it feels like I'd never left. Well, not for me. I enjoy these simple things like sitting on a sofa, drinking coffee from my beloved coffee machine, listening to my mum answering her phone that rings all the time. You never really appreciate it until you live without all these things. I cannot stop taking photos of snow, but seriously, can you judge me?
---
Po ilgiausių ir šalčiausių valandų, prancūziškų nuotykių ir streikų pagaliau nusileidau baltutėje Lietuvoje. Tegaliu atsimint kelias akimirkas mano gyvenime kai buvau tokia laiminga, kaip eidama snieguota slidžia žeme Vilniaus oro uoste. Man sako, jog, rodos, net nebuvau išvykus. Visgi, aš taip nesijaučiu. Mėgaujuos mažiausios smulkenom - sedėjimu ant sofutės, mano mieliausio kavos aparato burzgimu, mama nenustojančia atsakinėt į telefono skambučius. Niekad neišmoksime vertinti gyvenimo mažmožių, kol nepradėsim gyvent be jų. Nebegaliu nustsot fotografuoti sniegą, bet, rimtai, ar galėtumėt mane teisti? 

 Patricija

Sunday, 9 December 2012

Wishes and desires.

This is my first December post and it is about...
Christmas.
Of course, what else could it be about? :D

It seems unbelievable how fast the time flies and my exam session is nearly done. Only one more exam left, but I decided to take a short break and post my little Christmas wishlist.
After coming to Scotland and beginning my new kind of adult life I found out, that we do not need much to be happy. The pair of comfortable shoes, the plate of tasty meals and a smiling, good friend - that's enough. This is why this year my Christmas wishlist is not somehow special or endless.
---
Štai ir mano pirmasis gruodžio įrašas ir jis apie...
Kalėdas.
Na, o apie ką gi daugiau galėčiau rašyt?

Rodos, laikas bėga neįtikėtinai greitai ir mano egzaminų sesija jau tuojaus bus baigta. Beliko vienas egzaminas, bet nusprendžiau pasidaryti mažytę pertraukėlę ir parašyti apie mano žiemines svajones ir Kalėdinius norus.
Po to, kai atvykau į Škotiją ir pradėjau savo naują tarytum suaugusį gyvenimą, atradau, jog mum nereikia daug tam, kad būtume laimingi. Pora patogių batų, skanių pietų lėkštė ir besišypsantis geras draugas šalia - ir jau gana. Būtent todėl šiemet maniškis Kalėdinių norų sąrašas nėra kažkaip ypatingas ar begalinis.


*Stolen picture from the Internet. The source is unknown. 
 
I want to see my family having Christmas dinner we all prepared together. I want to say how much I love and miss them and share a few special holiday moments with them. I want to know that they are happy and successful in their lives and see their smiling faces at least sometimes, at least on Skype. I want the luck and strength to my friends achieving their goals and creating their beautiful lives. I want a bit of courage and more determination to be able to overcome all obstacles and gain some time managing skills, it would be perfect actually.

However, nobody is perfect and I, as well as other people on this round globe thing, have some material wishes and desires. Not much, though.
---
Aš noriu pamatyt savo šeimos narius susirinkusius prie Kalėdų stalo. Noriu pasakyt, kaip stipriai juos myliu ir kaip pasiilgau, noriu išgyventi gražučius švenčių momentus su jais. Noriu žinoti, jog jie yra laimingi ir sėkmingi bei matyt jų beisšypsančius veidus nors retkarčiais, nors per Skype. Norėčiau sekmės ir stiprybės draugams, siekiantiems savo didžių tikslų ir kūriantiems savo gražius gyvenimus. Truputelio  ryžtingumo sau norėčiau, kad galėčiau siekt tikslų ir įveikt sunkumus, išmokčiau laiką tvarkytis. Būtų tobula.

Visgi nėra tobulų žmonių. Ir aš, kaip ir kiti šio žemiško skritulio gyventojai, turiu materialiųjų norų. Visgi, nedaug.


 I'd like something for my soul and nice thoughts. Like a ticket to Lana del Rey's concert in Glasgow this spring or a couple of good books.
I'd like something for my special student needs. Like a comfortable backpack or a swatch.
I'd like some simple things for my new daily life. Good knives, nice glasses, colorful bedsheets..
I'd like something just as a desire, for self and beauty. Like this bracelet from Toks Visoks or a nice body scrub.
---
Kažko sielai ir gražioms mintims. Bilieto į Lana del Rey koncertą ar kelių nepakartojamų knygų.
Kažko studentavimo laikams. Patogios kuprinės, o gal laikrodžio.
Kažko mano naujai žaviai buičiai. Aštrių peilių, gražių stiklinių, spalvotų paklodžių...
Kažko paprastiems norams patenkinti, kažko grožiui. Tarkim apyrankės iš Toks Visoks ar kvapnaus kūno šveitiklio.


It's only 15 days till Christmas. Talking about gifts, I'm not sure about material ones, but I'm pretty sure my family will be with me and for Christmas it is the most important part. Right?
---
Beliko 15 dienų. Kalbankt apie dovanas, neesu tikra dėl tų materialiųjų, bet tikrai žinau, jog mano šeima bus šalia. O Kalėdoms juk tai ir tėra svarbu. Juk taip?

Patricija