Thursday, 15 November 2012

Happy Birthday, Vy!

This blog post is dedicated to one absolutely fabulous girl who celebrates her 18th birthday today. Let's all rise our glasses and drink for her! I decided to write this long birthday speech here as I want the entire world to know how cool is she and how much I love her. 
My dear Vy, Happy 18 for you!
---
Šis blogo įrašas skirtas vienai nepakrtojamai panelei, kuri šiandien švenčia savo 18-ioliktąjį gimtadienį. Pakelkime visi taures ir išgerkime už ją. Nusprendžiau parašyt savo ilgąją gimatdienio kalbą jai čia, nes noriu, kad visas pasaulis sužinotų, kokia nuostabi ji yra ir kaip stipriai ją myliu. Brangioji Vy, laimingo  18-ioliktojo!

 Since my very very childhood I remember you being my source of inspiration and happiness. Always shining and smiling, always creating these funny stupid jokes which later became the history. You always were my little friend and even now I cannot imagine you being 18. Oh gosh, I still see that smiley face with two blonde pigtails. My blondy. Legendary blondy. 18 years together, even if sometimes apart from each other. I cannot stop thanking God that our parents were friends and life just made us be friends as well. Hundreds of hours spent eating, laughing, talking, taking photos, partying, crying and worrying, supporting and encouraging each other. And after all our nights out, holidays and trips we still can stand each other, such a miracle, ha? :D
---
 Nuo pat pat vaikystės atsimenu tave kaip savo įkvėpimo ir laimės šaltinį. Nuolat švytinti ir besišypsanti, bekūrianti tuos kvailus beprotiškus pokštus, kurie tapo mūsų istorija. Visad buvai mano mažasis draugas, ir net dabar negaliu suvokt, kad tau jau aštuoniolika. O Dievai, mano mintyse vis dar gveni kaip ta mažytė mergytė su dviem blondiniškom uodegytėm. Mano blondė. Legendarioji blondė. 18 metų kartų, net jei kartais atskirai viena nuo kitos. Negaliu nustot dėkoti Dievui už tai, jog mūsų tėvai yra draugais, ir gyvenimas "sudraugavo" ir mus. Šimtai valandų praleistų valgant, besijuokiant, besišnekučiuojantis, fotografuojant, šėlstant, verkiant ir liūdint, remiant ir padrąsinant. Ir po visų šitų vakarėlių, atostogų ir išvykų mes vis dar sugebam pakęsti viena kitą, argi ne stebuklas? :DFor you 18th I wanted to tell you something special, something that you will remember for a long long time. It actually is quiet difficult when we told each other such an amount of words...
Well, first of all, I want to say you that life does not change when you turn 18, neither change you. It is just a number which allows you to do all that stuff legally, you know... :D
However, it is a very very beginning of the new period of your life. You become grown up. That means lots of new opportunities, but responsibilities as well. yup yup, sad.
Remember to always believe in yourself. You such a smart girl and I truly believe that all these hopes and dreams you secretly keep in your hurt will become the reality. You can and you know you can. Just never give up. Never ever, understood? You know it can be difficult and even impossible, but who will do it then, if not you?
Love yourself. Yeah, forget all that "be shy and modest" shit mum told you once you were a kid. You are gorgeous so just love yourself, that is the best you can do!
Never regret about things you did, regret only about things you haven't done. It's life and everyone does mistakes. It's okay to fell to the mud, to fail on your exam or just do something inappropriate. People will judge you anyway, but remember, nobody likes these 'I am always perfect' people, got it?
Work hard and party hard. Let yourself lose your mind, even if he doesn't worth it. Try new things and you understand that I'm talking not only about drugs, sex and rock'n'roll. Create and dream. Smile and laugh.
Now go and put on your prettiest dress and have the best day. Don't think about weather or classes, just enjoy your life. And do it, actually, for the rest of your life.
---
Tavo 18-ioliktojo proga norėjau palinkėti tau kažko ypatingo, kažko ką atsimintum metų metus. Bet tai yra gana sunku, kai ištarėm tokią daugybę žodžių.
Visų pirma, noriu pasakyt, jog gyvenimas nepasikeičia kai sukanka 18, nepasikeiti ir tu. Tai tereiškia, jog dabar gali daryti viską legeliai, na žinai... :D
Vis dėl to, tai pati pati pradžia tavo naujojo gyvenimo etapo. Tu suaugi. Ir kartu su galimybėm tau "prisiskaičiuoja" ir pareigos. Taip, taip liūdnoji dalis.
Atsimink, visad tykėk savimi. Tu tokia protinga mergina ir aš nuoširdžiai tikiu, jog visos tos viltys ir svajonės paslapčia sukauptos tavo širdy taps realybe. Tu gali ir žinai, jog gali. Tik niekad nepasiduok. Niekada niekada, supratai? Juk žinai, jog gali būt sunku, o gal net neįmanoma, bet kas visa tai įveiks jei ne tu?
Mylėk save. Taip, pamiršk tą "būk kukli ir drovi" nesąmonę ištarta mamos kai buvai maža mergytė. Tu nuostabi, tad mylėk save. Juk tai geriausia, ką gali padaryt.
Niekad nesigailėk dėl to, ką padarei, gailekis tik dėl nepadaryto. Tai gyvenimas ir kiekvienas klysta. Ir tai normalu nukristi veidu į purvą, susimauti per egzaminą ar padaryt kažką ypatingai netinkamo. Žmonės teis tave bet kuriuo atveju, bet atsimink, jog niekas nemėgsta tų "aš visad tobulas" žmonių.
Sunkiai dirbk ir beprotiškai šėlk. Leisk sau pamesti galvą, net jei jis to ir nevertas. Išbandyk viską ir juk žinai, jog turiu omeny ne tik "sex, drugs and rock'n'roll". Kurk ir svajok. Šypsokis ir juokis.
Dabar eik, užsidėk savo gražiausią suknelę ir džiaukis geriausia diena. Negalvoka pie orą ar pamokas, tiesiog mėgaukis gyvenimu. Ir daryk tai visa likusį gyvenimą.

Love you my dear.
I am proud of you being such a beautiful young lady.
Miss you so much and promise tones of hugs and gifts in December.
---
Myliu tave, mano mažuti.
Didžiuojuos, jog išaugai tokia stulbinančiai graži panelė.
Beprotiškai pasiilgau ir pažadu milijonus apkabinimų ir dovanų gruodį.

Patricija

1 comment: