Monday, 31 December 2012

say bye bye.

I hate summarizing the year. It is too difficult and too complicated. Once you finish, you realize nothing special was mentioned. But this year is different
It was full of adventures, achieved goals and pleasant surprises. 
I am thankful for my nice family and funny friends who supported me and made me believe in my dreams.
I am thankful for the last year at school, actually for the fact I finished it. 
I am thankful for my 18th birthday and new opportunities.
I am thankful for the magnificent summer,  for the first visit in Asia, for the bike trip, for Prom, all worries and happy moments. 
I am thankful for the biggest change in my life, for Glasgow, for my little room in Murano, for my new friends and flatmates and all new events in my life.
I am thankful for my strength and confidence, for tolerance and freedom, for everything I learnt  this year.
---
Nemėgstu rašyti išvadų apie metus. Kai pabaigi, suvoki, jog nieko išties ypatingo neesi paminėjęs. Bet šie metai kitokie.
Šie metai buvo pilni nuotykių, pasiektų tikslų and mielų netikėtumų.
Esu dėkinga  už savo šeimą ir draugus, už jų paramą ir tai, jog leido man patikėti savo jėgomis.
Esu dėkinga už paskutinius metus mokykloje, nors gl tiksliai už faktą, jog juos pabaigiau.
Esu dėkinga už savo aštonioliktąjį ir visas naujas galimybes.
Esu dėkinga už magišką vasarą, pirmąjį apsilankymą Azijoje, dviračių išvyką, išleistuves, visus rūpesčius ir netikėtumus.
Esu dėkinga už didžiausią pokytį, už Glazgą, už mano mažytį kambarėlį Murane, už naujus draugus ir kaimynus, už naujus įdomius atsitikimus.
Esu dėkinga už stiprybę ir pasitikėjimą, tolernciją ir laisvę ir už viską, ko išmokau šiemet.

Have a wild party everyone. Much love for this special magic night and for the rest of the year. Kisses.
---
Šėlkit šiąnakt. Daug meilės Jums šią naktį ir visus likusius metus.
Bučkiai.

Patricija

Saturday, 29 December 2012

The night is young and so are we.

With mix of voices and collages of smiles I am running out of time. Only a few days left and I am going home/leaving home. Just a girl always checking the weight of her luggage and packing parcels. A bit sad.
---
Balsų ir šypsnių sąmyšy man trūksta laiko. Belikus vos keliom dienom iki išvykimo namonamų. Ir suvokiu, jog aš visad būsiu tokia, mergina tikrinanti lagaminų svorį ir pakuojanti siuntinius. Kiek graudu. 
 
I haven't expected golden castles, but Santa brought me much much more. I haven't planed all these pleasant pleasant moments, but it happened and I am thankful for that. I'm glad Christmas are over, I always am. It's a bit messy when everyone tries not to argue and enjoy holidays. The thing is, we survived and did it almost very well. Probably that means the family is what we are. 
---
Nesitikėjau auksinių pilių anei turtų, o Senis Kalėdų man parnešė daug daug daugiau. Neplanavau kiekvienos malonumo akimirkos, bet taip atistiko ir nenustojų dėkot už tai. Kalėdos praėjo ir man džiugu, man visada džiugu. Kažkiek sumaištingos šios šventės reikalauja kantrybės ir jėgų, kad nesupykt, nesusipykt. Mes išgyvenom ir mums pavyko beveik labai labai gerai. Turbūt dėl to, kad šeima yra tai, kuo mes galim vadintis.
 


 Patricija


Friday, 21 December 2012

It feels like home.

Leaving Glasgow I was thinking how awesome these 100 something days in Glasgow were. Full of adventures, challenges and new friends. A little bit changed views, new habits and greater responsibility make this time be bright, interesting and pleasant. I know I am living my dream. Thanks Glasgow, that 100 something days were amazing!
---
Akimis palydint mažėjančius Glasgow konturus negalėjau nustot galvot, kokios nepakartojamos buvo šios šimtas kažkelios dienos Glasge. Kupinos nuotykių ir sunkumų, kiek pasikeitusių požiūrių ir išaugusiosat sakomybės jausmo. Spalvotos, mielos ir malonios. Žinau, jog gyvenu tai, ką pati sau buvau sukūrusi svajonėse. Ačiū tau Glazge, už šias nuostabias šimtas kelias dienas!


After long and cold hours full of french strikes and adventures I finally landed in a snowy freezing Lithuania. I can remember only a few times in my life when I was as happy as walking on that white slipper ground. They say it feels like I'd never left. Well, not for me. I enjoy these simple things like sitting on a sofa, drinking coffee from my beloved coffee machine, listening to my mum answering her phone that rings all the time. You never really appreciate it until you live without all these things. I cannot stop taking photos of snow, but seriously, can you judge me?
---
Po ilgiausių ir šalčiausių valandų, prancūziškų nuotykių ir streikų pagaliau nusileidau baltutėje Lietuvoje. Tegaliu atsimint kelias akimirkas mano gyvenime kai buvau tokia laiminga, kaip eidama snieguota slidžia žeme Vilniaus oro uoste. Man sako, jog, rodos, net nebuvau išvykus. Visgi, aš taip nesijaučiu. Mėgaujuos mažiausios smulkenom - sedėjimu ant sofutės, mano mieliausio kavos aparato burzgimu, mama nenustojančia atsakinėt į telefono skambučius. Niekad neišmoksime vertinti gyvenimo mažmožių, kol nepradėsim gyvent be jų. Nebegaliu nustsot fotografuoti sniegą, bet, rimtai, ar galėtumėt mane teisti? 

 Patricija

Sunday, 9 December 2012

Wishes and desires.

This is my first December post and it is about...
Christmas.
Of course, what else could it be about? :D

It seems unbelievable how fast the time flies and my exam session is nearly done. Only one more exam left, but I decided to take a short break and post my little Christmas wishlist.
After coming to Scotland and beginning my new kind of adult life I found out, that we do not need much to be happy. The pair of comfortable shoes, the plate of tasty meals and a smiling, good friend - that's enough. This is why this year my Christmas wishlist is not somehow special or endless.
---
Štai ir mano pirmasis gruodžio įrašas ir jis apie...
Kalėdas.
Na, o apie ką gi daugiau galėčiau rašyt?

Rodos, laikas bėga neįtikėtinai greitai ir mano egzaminų sesija jau tuojaus bus baigta. Beliko vienas egzaminas, bet nusprendžiau pasidaryti mažytę pertraukėlę ir parašyti apie mano žiemines svajones ir Kalėdinius norus.
Po to, kai atvykau į Škotiją ir pradėjau savo naują tarytum suaugusį gyvenimą, atradau, jog mum nereikia daug tam, kad būtume laimingi. Pora patogių batų, skanių pietų lėkštė ir besišypsantis geras draugas šalia - ir jau gana. Būtent todėl šiemet maniškis Kalėdinių norų sąrašas nėra kažkaip ypatingas ar begalinis.


*Stolen picture from the Internet. The source is unknown. 
 
I want to see my family having Christmas dinner we all prepared together. I want to say how much I love and miss them and share a few special holiday moments with them. I want to know that they are happy and successful in their lives and see their smiling faces at least sometimes, at least on Skype. I want the luck and strength to my friends achieving their goals and creating their beautiful lives. I want a bit of courage and more determination to be able to overcome all obstacles and gain some time managing skills, it would be perfect actually.

However, nobody is perfect and I, as well as other people on this round globe thing, have some material wishes and desires. Not much, though.
---
Aš noriu pamatyt savo šeimos narius susirinkusius prie Kalėdų stalo. Noriu pasakyt, kaip stipriai juos myliu ir kaip pasiilgau, noriu išgyventi gražučius švenčių momentus su jais. Noriu žinoti, jog jie yra laimingi ir sėkmingi bei matyt jų beisšypsančius veidus nors retkarčiais, nors per Skype. Norėčiau sekmės ir stiprybės draugams, siekiantiems savo didžių tikslų ir kūriantiems savo gražius gyvenimus. Truputelio  ryžtingumo sau norėčiau, kad galėčiau siekt tikslų ir įveikt sunkumus, išmokčiau laiką tvarkytis. Būtų tobula.

Visgi nėra tobulų žmonių. Ir aš, kaip ir kiti šio žemiško skritulio gyventojai, turiu materialiųjų norų. Visgi, nedaug.


 I'd like something for my soul and nice thoughts. Like a ticket to Lana del Rey's concert in Glasgow this spring or a couple of good books.
I'd like something for my special student needs. Like a comfortable backpack or a swatch.
I'd like some simple things for my new daily life. Good knives, nice glasses, colorful bedsheets..
I'd like something just as a desire, for self and beauty. Like this bracelet from Toks Visoks or a nice body scrub.
---
Kažko sielai ir gražioms mintims. Bilieto į Lana del Rey koncertą ar kelių nepakartojamų knygų.
Kažko studentavimo laikams. Patogios kuprinės, o gal laikrodžio.
Kažko mano naujai žaviai buičiai. Aštrių peilių, gražių stiklinių, spalvotų paklodžių...
Kažko paprastiems norams patenkinti, kažko grožiui. Tarkim apyrankės iš Toks Visoks ar kvapnaus kūno šveitiklio.


It's only 15 days till Christmas. Talking about gifts, I'm not sure about material ones, but I'm pretty sure my family will be with me and for Christmas it is the most important part. Right?
---
Beliko 15 dienų. Kalbankt apie dovanas, neesu tikra dėl tų materialiųjų, bet tikrai žinau, jog mano šeima bus šalia. O Kalėdoms juk tai ir tėra svarbu. Juk taip?

Patricija

Sunday, 25 November 2012

Museums. Day 2.

DAY 2/ 2 DIENA
My second day of museum visiting I spent in the city center.
---
Antrąją muziejų lankymo dieną praleidau miesto centre.

My one and only destination today was GoMA, Gallery of Modern Art. I love the building of GoMA and how powerful it looks in a day and at night. I can spend hours just being around while shopping or drinking a cup of coffee in a cafe and I still feel that artistic atmosphere there.
---
Mano vienintėlis tikslas šiandien buvo GoMA arba Modernaus Meno galerija. Man begalo patinka GoMA pastatas, toks didingas ir alsuojantis menu ir kultūra. Galėčiau praleisti valandų valanadas tiesiog būdama šalia, apsipirkinėdama ar tiesiog mėgaudamasi aromatinga kava miesto kavinukėje. Ak toji žavingoji meniškoji atmosfera.

Although I like oil paintings and ancient sculptures more, some modern art exhibitions were really interesting. My favorites probably were photographs and video installations. I wasn't as fascinated as after Hunterian 'tour' yesterday, but I undoubtedly had a great time.
---
Ir nors man žymiai labiau patinka visokie piešiniai a la drobės argi senovinės skulptūros, kai kurios moderniojo meno parodos buvo tikrai įspūdingos. Labiausiai, ko gero, man patiko nuotraukos ir vaizdo instaliacijos. Deja, nebuvau tokia susižavėjusi ir pakerėta, kaip po vakarikščio Hunterian 'turo', bet apturėjau gerą popietę.


 Not sure if I will visit GoMA again, but now I at least know that I am definitely traditional art lover.
---
Vargu, ar aplankysiu šią galeriją dar kartą, bet dabar esu tikra, jog aš visiška tradicinio meno mylėtoja.

 More museums and galleries soon. Stay tuned! 
---
Daugiau muziejų jau greitai. Stebėkite!
Patricija

Friday, 23 November 2012

Museums. Day 1.

Thanks to my awesome subject I had to skip my classes today and go to museums in Glasgow. Being absolutely excited about that entire 'going to museums' thing I decided to dedicate all weekend to visiting museums.
---
Mano nuostabiųjų mokslų dėka šiandien turėjau praleisti paskaitas ir nuvykti į Glasgow muziejus. Būdama neapsakomai susižavėjusi visa šita muziejų lankymo idėja nusprendžiau paskirti jiems visą savaitgalį! 

DAY 1 / 1 DIENA


GU students know that our campus is unique and very interesting. Lots of lecture theaters, laboratories, cafes, libraries, even the chapel and... museums!
I began my day (afternoon, to be honest) with a half of an hour tour in Mackintosh House. I have never heard anything about this Scottish architect, designer and artist, so I decided that exploring his house would be the best way to understand the works of this artist. And it was! I honestly haven't ever seen such a beautiful house. Since the very first moments I couldn't have stopped thinking about how talented couple was Mackintosh and his wife. Intense colors, little and in the same time huge spaces and nice details make this place unique. I will probably go there a few more times in search of inspiration and if I ever fell in love, I'll definitely show him this place.
---
GU studentai žino, jog mūsų campus'as yra nepakartojamai įdomus. Daugybė auditorijų, laboratorijų, kavinių, bibliotekų, netgi koplyčia ir ... muziejai!
Savo dieną (tiksliai popietę) pradėjau su trumpu, pusvalandžio turu po Mackintosh'o namus. Niekada iki šiol neesu gidėjusi nieko apie šį škotų architektą, dizainerį ir menininką, tad nusprendžiau, jog lengviausiai jį pažinti, aplankius jo namus. Ir teisingai sumaniau! Nuoširdžiai dar niekada nemačiau tokių gražių namų. Nuo pat pirmos akimirkos negalėjau nustot žavėtis šia talentiga pora gyvenusią čia, Mackintosh'u ir jo žmona. Sodrios spalvos, mažytės ir kartu grandioziškos erdvės bei žavingos  smulkmenos sukūria nepakartojamą atmosferą. Tikriausiai sugrįšiu čia dar ne kartą, o jei kada nors įsimylėsiu Glazge, būtinai parodysiu šią vietą ir jam.


After half of an hour full of enjoyment and excitement I went straight to Hunterian Art Gallery. I seriously haven't known I love art so much. I haven't never been interested in artist, but I noticed that works of J. Whistler perfectly illustrates my understanding of taste and usage of colors. Little pictures and huge oil paintings with limited number of shades and colors. I also found my favorite painting there. 'River Landscape by Moonlight' by George Henry. Unfortunately they didn't have postcard with it in their museum shop. I'd like to have at least a small version of it.
---
Po pusvalandžio kupino nenustojamu gerėjimusi ir žavėjimusi nuėjau į Hunterian meno galeriją. Aš rimtų rimčiausiai nežinojau, jog taip neapsakomai myliu meną. Niekad nesidomėjau meninkais, bet pastebėjau, jog J. Whistler'io darbai labai taikliai iliustruoja mano skonio ir spalvų reikmės pojūtį. Mažytės arba didžiūlės drobės su ribotu spalvų pateikimu. Taip pat, atradau savo mėgstaiausią paveikslą. River Landscape by Moonlight by George Henry. Deja, muziejaus parduotuvėje jie neturėjo tokio atviruko. O gaila, visai mielai turėčiaus sau mažą versiją. After becoming total art lover I decided to visit Hunterian Museum, located in the main building. I am not complete museum lover as usually I got bored while staring at all that stuff kept under the glass, but Hunterian museum left a quiet good impression. I still do not know what they 'store' there, as I saw absolutely everything, from clothes, furniture and jewellery to bones and muscles. Especially I liked the second floor of the museum with all interactive displays and monitors. My favorite was the one with the glass.
---
Patapusi totalia meno mylėtoja nusprendžiau užsukti į Hunterian Museum, kuris yra Main Building'e. Neesu aš visiška muziejų megėja, nes greit pavargstu nuo spoksojimo į daiktus gulinčius po stiklu, bet šis muziejus paliko gerą įspūdį. Vis dar nesuvokiu, ką būtent jie 'saugo' šiame muziejuje, nes mačiau visko, nuo drabužių iki 'marinuotų' raumenų. Labiausiai man patiko antro aukšto ekspozicija su visais interaktyviais ekranais ir pramogom. Kaip mėgstamiausia, ko gero, galėčiau įvardinti stiklinę, kurį keitė formą pleidus labai gryno garso srovę. Nuostabumai.
 
 
 If I had to rate these three places, I'd nominated The Mackintosh house as the most thrilling one, The Hunterian Art Gallery as an inspiring place and the Hunterian museum as the third, but definitely not bad, one. 
 You know the best part of all that visiting museums process? You can go there for free. Free inspiration, motivation and joyfully spent time. It's definitely worth spending your Friday in these museums!!! 
---
Jei man reikėtų įvertinti šias tris vietas, nominuočiau Mackintosh'o namą, kaip žavingiausią vietą, Hunterian meno galeriją, kaip įkvėpimo šaltinį ir Hunterian Museum kaip trečiąjį, bet ne blogiausią.
Bet žinot, kas yra pati maloniausia viso šito dalis? Įėjimas į visas šias tris vietas absoliučiai nemokamas. Nemokamas įkvėpimas, motyvacija ir malonus laiko praleidimas. Tikrai verta 'paaukoti' vieną penktadienį tokiam gėriui.


 More museums and galleries soon. Stay tuned! 
---
Daugiau muziejų jau greitai. Stebėkite!

 Patricija

Thursday, 15 November 2012

Happy Birthday, Vy!

This blog post is dedicated to one absolutely fabulous girl who celebrates her 18th birthday today. Let's all rise our glasses and drink for her! I decided to write this long birthday speech here as I want the entire world to know how cool is she and how much I love her. 
My dear Vy, Happy 18 for you!
---
Šis blogo įrašas skirtas vienai nepakrtojamai panelei, kuri šiandien švenčia savo 18-ioliktąjį gimtadienį. Pakelkime visi taures ir išgerkime už ją. Nusprendžiau parašyt savo ilgąją gimatdienio kalbą jai čia, nes noriu, kad visas pasaulis sužinotų, kokia nuostabi ji yra ir kaip stipriai ją myliu. Brangioji Vy, laimingo  18-ioliktojo!

 Since my very very childhood I remember you being my source of inspiration and happiness. Always shining and smiling, always creating these funny stupid jokes which later became the history. You always were my little friend and even now I cannot imagine you being 18. Oh gosh, I still see that smiley face with two blonde pigtails. My blondy. Legendary blondy. 18 years together, even if sometimes apart from each other. I cannot stop thanking God that our parents were friends and life just made us be friends as well. Hundreds of hours spent eating, laughing, talking, taking photos, partying, crying and worrying, supporting and encouraging each other. And after all our nights out, holidays and trips we still can stand each other, such a miracle, ha? :D
---
 Nuo pat pat vaikystės atsimenu tave kaip savo įkvėpimo ir laimės šaltinį. Nuolat švytinti ir besišypsanti, bekūrianti tuos kvailus beprotiškus pokštus, kurie tapo mūsų istorija. Visad buvai mano mažasis draugas, ir net dabar negaliu suvokt, kad tau jau aštuoniolika. O Dievai, mano mintyse vis dar gveni kaip ta mažytė mergytė su dviem blondiniškom uodegytėm. Mano blondė. Legendarioji blondė. 18 metų kartų, net jei kartais atskirai viena nuo kitos. Negaliu nustot dėkoti Dievui už tai, jog mūsų tėvai yra draugais, ir gyvenimas "sudraugavo" ir mus. Šimtai valandų praleistų valgant, besijuokiant, besišnekučiuojantis, fotografuojant, šėlstant, verkiant ir liūdint, remiant ir padrąsinant. Ir po visų šitų vakarėlių, atostogų ir išvykų mes vis dar sugebam pakęsti viena kitą, argi ne stebuklas? :DFor you 18th I wanted to tell you something special, something that you will remember for a long long time. It actually is quiet difficult when we told each other such an amount of words...
Well, first of all, I want to say you that life does not change when you turn 18, neither change you. It is just a number which allows you to do all that stuff legally, you know... :D
However, it is a very very beginning of the new period of your life. You become grown up. That means lots of new opportunities, but responsibilities as well. yup yup, sad.
Remember to always believe in yourself. You such a smart girl and I truly believe that all these hopes and dreams you secretly keep in your hurt will become the reality. You can and you know you can. Just never give up. Never ever, understood? You know it can be difficult and even impossible, but who will do it then, if not you?
Love yourself. Yeah, forget all that "be shy and modest" shit mum told you once you were a kid. You are gorgeous so just love yourself, that is the best you can do!
Never regret about things you did, regret only about things you haven't done. It's life and everyone does mistakes. It's okay to fell to the mud, to fail on your exam or just do something inappropriate. People will judge you anyway, but remember, nobody likes these 'I am always perfect' people, got it?
Work hard and party hard. Let yourself lose your mind, even if he doesn't worth it. Try new things and you understand that I'm talking not only about drugs, sex and rock'n'roll. Create and dream. Smile and laugh.
Now go and put on your prettiest dress and have the best day. Don't think about weather or classes, just enjoy your life. And do it, actually, for the rest of your life.
---
Tavo 18-ioliktojo proga norėjau palinkėti tau kažko ypatingo, kažko ką atsimintum metų metus. Bet tai yra gana sunku, kai ištarėm tokią daugybę žodžių.
Visų pirma, noriu pasakyt, jog gyvenimas nepasikeičia kai sukanka 18, nepasikeiti ir tu. Tai tereiškia, jog dabar gali daryti viską legeliai, na žinai... :D
Vis dėl to, tai pati pati pradžia tavo naujojo gyvenimo etapo. Tu suaugi. Ir kartu su galimybėm tau "prisiskaičiuoja" ir pareigos. Taip, taip liūdnoji dalis.
Atsimink, visad tykėk savimi. Tu tokia protinga mergina ir aš nuoširdžiai tikiu, jog visos tos viltys ir svajonės paslapčia sukauptos tavo širdy taps realybe. Tu gali ir žinai, jog gali. Tik niekad nepasiduok. Niekada niekada, supratai? Juk žinai, jog gali būt sunku, o gal net neįmanoma, bet kas visa tai įveiks jei ne tu?
Mylėk save. Taip, pamiršk tą "būk kukli ir drovi" nesąmonę ištarta mamos kai buvai maža mergytė. Tu nuostabi, tad mylėk save. Juk tai geriausia, ką gali padaryt.
Niekad nesigailėk dėl to, ką padarei, gailekis tik dėl nepadaryto. Tai gyvenimas ir kiekvienas klysta. Ir tai normalu nukristi veidu į purvą, susimauti per egzaminą ar padaryt kažką ypatingai netinkamo. Žmonės teis tave bet kuriuo atveju, bet atsimink, jog niekas nemėgsta tų "aš visad tobulas" žmonių.
Sunkiai dirbk ir beprotiškai šėlk. Leisk sau pamesti galvą, net jei jis to ir nevertas. Išbandyk viską ir juk žinai, jog turiu omeny ne tik "sex, drugs and rock'n'roll". Kurk ir svajok. Šypsokis ir juokis.
Dabar eik, užsidėk savo gražiausią suknelę ir džiaukis geriausia diena. Negalvoka pie orą ar pamokas, tiesiog mėgaukis gyvenimu. Ir daryk tai visa likusį gyvenimą.

Love you my dear.
I am proud of you being such a beautiful young lady.
Miss you so much and promise tones of hugs and gifts in December.
---
Myliu tave, mano mažuti.
Didžiuojuos, jog išaugai tokia stulbinančiai graži panelė.
Beprotiškai pasiilgau ir pažadu milijonus apkabinimų ir dovanų gruodį.

Patricija

Wednesday, 14 November 2012

Did you know?

We never know what will happen tonight, tomorrow, in a month or year. We create the number of samples and drafts in our minds and hope that some of them will fit into our 'future'. And if you think for a while, you can understand that now your life is based on one of these. 
Did you know? 
Did you believe? 
Are you happy?
---
Niekada negali žinoti, kas įvyks šianakt, rytoj ar po metų. Mintyse sukūriam daugybę šablonų ir juodraščių ir tikimės, jog jie gražiai įsipaišys į mūsų 'ateitį'. Susimąsčius akimirką supranti, jog dabar gyveni vienu iš tų paruoštinių pagrindu. 
Ar žinojai?
Ar tikėjais?
Ar esi laimingas?
Patricija

Tuesday, 13 November 2012

November began sadly.

November is probably one of the most depressing months for me. It begins with lots of tiredness, tears, without any confidence. It's cold and windy, and not only outside.
It is the time when you don't want to speak. To anyone. You want to close yourself in the smallest room and sit in the silence.
And then they come, bring you to the crowded place with noisy mixture of laugh, music and accidental chats. It seems funny, but it doesn't work. This attempt happens to be a failure. You smile, but it's a fake one. It takes time and nobody blames you for it, you just need some time...
---
Lapkritis, ko gero, yra vienas iš niūriausių mėnesių. Prasidėjęs su nuovargiu, ašarom ir nepasitikėjimu savim ir aplinka. Taip žvarbu ir vėjuota, ir ne tik lauke.
Tai laikas, kai nesinori kalbėt. Su niekuo. Noris užsidaryti mažam kambarėlyje ir sedėti tyloje.
It tada jie ateina, nusiveda tave į perpildytas vietas su kurtinančiu juoko, muzikos ir pašnekėsių mišiniu. Rodos taip linksma, bet tai nepaveikia tavęs. Šis bandymas tama nesėkme. Šypsaisi, bet ši šypsena nėra tikra. Reikia laiko, ir nieks tavęs nekaltina, tau tiesiog reikia laiko...


And then one morning you open your eyes and take a breathe, you go out and look around, you live. The difficulties didn't disappear. They still exist and it still hurts, but the only way to cope with them is to do it by yourself. Or just to make yourself a cozy dinner and to know that in case you are not strong enough, they are here, probably not friends yet, but not strangers already.
---
Ir staiga vieną rytą atmerkus akis ir įkvėpus oro gūsį, supranti, jog gyveni. Sunkumai neišnyko. Jie vis dar čia ir tau vis dar būna skaudu. Bet vienintelis būdas susidoroti yra įveikti viską pačiam. Arba pasigaminti sau jaukią vakarienę ir žinoti, jog jei netyčiom nebūsi pakankamai stiprus, jie yra šalia, galbūt dar ne draugai, bet jau tikrai ne praeiviai.


Roast aubergine salad with goats cheese/Keptų baklažanų ir ožkos sūrio salotos

adapted from Kepykla nr5/ Pagal Kepykla nr5
serves 1/1 porcija

A half on an aubergine/ pusė baklažano
5-6 cherry tomatoes/ 5-6 vyšniniai pomidoriukai
2 tablespoons olive oil/ 2 šaukštai aliejaus
Handful of lettuce/ sauja salotų lapų
80 g goats cheese ( I used Apetina)/ 80 g ožkos sūrio (naudojau Apetina)
Herbs (oregano, basilic, mixed herbs)/ prieskonių (mišinio, baziliko, raudonėlių)
Salt, pepper/ druskos, pipirų
roasted bread/ skrudintos duonos

Slice the aubergine, drizzle with 1 tablespoon olive oil, season with salt and pepper and  roast for a few minutes.
Roast some bread. 
Mix the salad with cherry tomatoes, crumble some cheese and put roasted aubergine slices on top. Drizzle with olive oil and add some mixed herbs or just oregano and basil.
Tastes even better when aubergine slices are still warm.
Enjoy!
---
Supjaustikite baklažaną, pakepinkite su šliuksniu aliejaus, pagardinkite druska ir pipirais. Paskrudinkite mėgstamos duonos riekę.
Sumaišykite salotų lapus, pomidoriukus, užbarstykite ožkos sūrio. Baklažano riekutes sudėkite ant viršaus, apšlakstykite aliejumi, pabarstykite prieskonių, mišinio arba bazilikų, raudonėlių).
Patiekite iškart, baklažanui nespėjus atvėsti. Mėgaukitės!

Patricija

Thursday, 1 November 2012

Oras noras kaip gražu.

Kadangi pastaroji savaitė pasitaikė gana lietinga, nusprendžiau pasidalinti saulės spinduliais su jumis, mano brangūs draugai. 
Prisipažinsiu, vykdama studijuoti į Škotiją bijojau vos kelių dalykų, iš kurių vienas būtent ir buvo orai. Bandžiau įsivaizduoti nuolatines liūtis ir liūdesio kupinas akis, išsiilgusias saulės. O realybė, pasirod,o yra visiškai kitokia. O realybė, tiesą sakant, yra šimtus kartų geresnė. Myliu rudeninį Glasgow. Spalvoti medžiai ir kiek žvarbokas vėjas rytais. Ir nėra nieko gražiau už mūsų Campus'ą saulėtom dienom.
---
As it occurred to be kind of rainy week in Glasgow, I decided to share some sunshine with you, my dear friends.
To be honest, the weather was one of these few things I were afraid of while going to study in Scotland.  I tried to imagine non-stop rains and endless sadness caused by the lack of sun in the skies. The reality, however, is different. The reality, actually, is hundred times better. I love autumn in Glasgow. These colorful trees and a little bit freezing wind in the morning. Nothing is more beautiful than sunny days on the campus. 


 
 
 

Kartais lyja. Bet susidoroti su tokiu kiekiu vandens nėra sunku kai "apsiginkluoji" tinkama avalyne. Saviškius guminius batukus nusipirkau prieš kelias savaites. Ir tai, ko gero, vertingiausias pirkinys pastaruoju metu. 
 ---
It rains sometimes. But such an amount of water is not a big deal as long as you have suitable shoes. I bought my rain boots a few weeks ago and it probably was one of the best purchases I made so far.


Viskas kada nors pasibaigia. Lapai krenta neapsakomai greitai ir aš jau pradėdu ieškoti tobulo palto škotiškai žiemai. O ji nusimato atšiauri, bet labai labai linksma.
 ---
Everything has its end. The leaves are falling extremely fast and I'm beginning to search the perfect coat for Scottish winter. It is predicted to be cold, but absolutely fun though.Patricija

Sunday, 21 October 2012

Weekend stories.

Yra pasaulyje toks magiškas reiškinys, kaip ketvirtadienio naktys.
Maži džiaugsmo žiburiukai įsižiebia draugų akyse ir pasimiršta visos savaitės nesėkmės. Ir geram laikui nebūtina kurtinančio garso ir žudančiai milžiniškos minios. Visad vertinau tas malonias siauro draugų (kad ir ką tik sutiktų) rato naktis. Kai nestokojama juoko, nuoširdumo ir net netyčiom nuverstos stiklinės nesugadina tvyrančios atmosferos.
 ---
Such a magnificent time these Thursday nights. The time when small lights of happiness turn on in your minds and your eyes. It's not even necessary to be in the middle of crowded place with the loud loud music. I have always appreciated these calm pleasant moments with a few nice people around me. Lots of laugh, honesty and even when someone drops his drink on the table, the atmosphere is still perfect.Visiems mums reikia ramių naktų, nuoširdaus juoko ir atvirų pokalbių. Tokių atvirų, po kurių pabundi ir lengviau įkvėpti oro gūsį, lengviau mąstyt.

Ačiū, ponas ketvirtadieni.
---
We all need calm nights with honest chats. After such ones you wake up and it's even easier to breath, and think.

Thanks, my dear Thursday.

Yra pasaulyje toks beprotiškas laikas, kaip penktadienio naktys. Kai į šoną atidedami visi darbai ir visos mintys. Kai bebūtų, kiekvienas turi kartais pasielgti kvailai ir beprotiškai. Paskęst minioje, pajausti muzikos ritmą, išjungt pasąmonę. Įsiliejom į tamsą, paskendom garsų migloj.

Ačiū, ponas penktadienį.
---
Such a wild time these Friday nights. Everyone sometimes needs to throw all thoughts and doubts away and just have fun. Thousands of people, the power of the music and one absolutely crazy night.

Thanks, my dear Friday.

Yra tokie ramybės ir tylos kupini šeštadieniai. Kai tave pažadina skambučiai su mielais pusryčių pasiūlymais, kai nereikia skubėti, kai nereik nepatogios avalynės avėti. Gali paskęst tyloj ir ramybėj, pasiklyst laike.

Ačiū tau šeštadienį.
 ---
Saturdays full of silence and little moments of pleasure. Waking up from friends rings and offers of breakfast pancakes. No rush, no uncomfortable shoes. Just you, your calm environment and lost sense of time.  

Thanks, my dear Saturday.
O kad kiekvienas savaitgalis suteiktų tiek įvairiausių emocijų, tiek naujų pojūčių, tiek naujų įspūdžių... 
 ---
I wish, my every weekend was like that, with new emotions and new feelings and new impressions...

Patricija